Karta pobytu cudzoziemca. Czym jest i jak ją uzyskać?

karta pobytu

Ostanie lata wiążą się z szybkim zmianami i wielopłaszczyznową globalizacją. Poszczególne kraje otwierają się na nowych przybysz, czerpiąc od nich pod względem kulturowym, czy technologicznym. Nie zawsze jednak możliwość przebywania na terenie innego kraju jest tak prosta do uzyskania. Co musi zrobić cudzoziemiec, który chce przez dłuższy okres mieszkać w naszym kraju? Taka osoba powinna postarać się o tzw. kartę pobytu. Czym ona jest? Jak można ją uzyskać? I jakie uprawnienia nam daje? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. Warto dodać, że przedstawiamy w nim informacje, które dotyczą głównie cudzoziemców rozumianych, jako osoby pochodzące z Ukrainy, ponieważ to one są naszymi najczęstszymi gośćmi.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument, który można otrzymać na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia na pobyt. To potwierdzenie, że cudzoziemiec przebywa w Polsce pełnoprawnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. W połączeniu z ważnym paszportem karta pobytu jest także dokumentem określającym tożsamość podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

W swojej formie karta pobytu przypomina nieco znany nam powszechnie dowód osobisty. Zwarte w niej informacje to m.in. imię lub imiona danej osoby, nazwisko, imiona rodziców, data, miejsce i kraj urodzenia, informacja o płci, a także obywatelstwo. Karta pobytu zawiera także numer PESEL, o ile został nadany, a także nazwę organu wydającego kartę, datę wydania karty, datę upływu okresu ważności karty oraz informację o rodzaju udzielonego zezwolenia. Niekiedy podawana jest także informacja o tym, jaki jest cel i charakter pobytu czasowego. W zależności od sytuacji w dokumentach cudzoziemca może pojawić się adnotacja „naukowiec” jeśli w grę wchodzi działalność badawcza; „praca sezonowa” lub „dostęp do rynku pracy”, gdy cudzoziemiec może podejmować pracę w danym kraju; lub „niebieska karta UE”, w sytuacji gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

O czym jeszcze warto pamiętać? Karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który uprawnia daną osobę do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający dziewięćdziesięciu dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

Jest to możliwe, jeśli cudzoziemiec:

– posiada ważny dokument podróży,

– może uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,

– posiada wystarczające środki utrzymania lub jest w stanie je zgodnie z prawem uzyskać, 

– nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich.

Rodzaje zezwoleń

Podstawą do uzyskania karty pobytu jest: 

– zezwolenie na pobyt czasowy,

– zezwolenie na pobyt stały,

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,

– ochrona międzynarodowa,

– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

W zależności od podstawy karta pobytu wydawana jest na różny okres czasu. Jeśli w grę wchodzi pozwolenie na pobyt czasowy, karta ma ważność maksymalnie trzech lat. Warto jednak pamiętać, że jeśli zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, termin ważności karty również będzie krótszy. Z kolei jeśli bazą do podejmowanej decyzji jest zezwolenie na pobyt stały, karta pobytu jest ważna przez dziesięć lat. Jeśli podstawę stanowi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, okres ważności karty będzie wynosił pięć lat, a jeśli w grę wchodzi zezwolenie na pobyt z przyczyn humanitarnych – dwa lata.  

Jak otrzymać kartę pobytu?

Aby więc otrzymać stosowne zezwolenie, a w efekcie kartę pobytu, niezbędne jest spełnianie pewnych wymagań. Oto najważniejsze z nich.  Wykształcenie. To jedna z najprostszych dróg prowadząca do otrzymania karty pobytu cudzoziemca. Obcokrajowiec może zapisać się do jednej ze szkół na terenie Polski, co daje mu możliwość pozostania na terenie naszego kraju. Jednocześnie nie uprawnia go to do podejmowania pracy zarobkowej.  

– Własna działalność. Kolejna możliwość związana jest z założeniem lub zakupem przez obcokrajowca spółki Z O.O. w Polsce. Prowadzenie takiej działalności podlega weryfikacji w celu ustalenia, czy nie jest ona fikcyjna. Ważne jest także wykazywanie dochodów i zatrudnianie co najmniej dwóch osób na pełen etat.  

– Zatrudnienie. Ważnym elementem jest także zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Taka praca daje obcokrajowcowi możliwość do tymczasowego przebywania na terenie Polski.  

– Ślub z obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub z osobą, która posiada zezwolenie na pobyt stały.

– Karta Polaka. Duże znaczenie ma także posiadanie Karty Polaka, czyli dokumentu, na podstawie którego można starać się o pobyt stały, udowadniając swoje polskie pochodzenie.  

Karta pobytu – kiedy i gdzie się o nią starać?

Karta pobytu jest dokumentem, o który musi starać się każdy, kto przebywa na terenie Polski powyżej dziewięćdziesięciu dni. Pierwsze kroki w celu jej uzyskania trzeba podjąć odpowiednio wcześnie, ponieważ sprawy formalne mogą trwać dość długo. Cały proces obejmuje bowiem zarówno oczekiwanie na pierwszą wizytę w urzędzie, jak i czas oczekiwania na wydanie dokumentów. W większości przypadków wydanie karty pobytu powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. 

Gdzie można składać stosowny wniosek? Można tego dokonać w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców wchodzących w skład urzędów wojewódzkich.  

Co warto wiedzieć?

Aby cały proces przebiegał sprawnie, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Wydanie dokumentu lub jego wymiana wiąże się z opłatą w kwocie pięćdziesięciu złotych, przy czym opłata dokonywana jest przed wydaniem karty. W sytuacji, gdy karta pobytu została zgubiona lub zniszczona z winy posiadacza, konieczne jest jej ponowne wyrobienie, za które zapłacimy już sto złotych.

Istnieją także sytuacje, gdy dokumenty wydawane są bezpłatnie. Jest tak wtedy, gdy:

– karta wydawana jest po raz pierwszy obcokrajowcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

– karta wydawana jest po raz pierwszy cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały jako członek najbliższej rodziny repatrianta,

– w wydanym lub wymienionym dokumencie stwierdzono wady techniczne,

– karta jest wymieniana z powodu przejęcia przez Polskę lub inne państwo UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową obcokrajowca.

Nasza oferta

Jeśli jesteś pracodawcą, na pewno wiesz, jak duże znaczenie mają wykwalifikowani pracownicy zza granicy. Aby korzystać z ich doświadczenia, konieczne jest jednak dopełnienie licznych formalności, które umożliwiają im legalną pracę na terenie Polski. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie kwestie prawne są w pełni dopilnowane, skorzystaj z naszej oferty! 

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy, która pomogła już tysiącom zarówno pracodawców, jak i pracowników. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń, w podejmowaniu legalnego zatrudnienia oraz w zakładaniu działalności gospodarczej. Prowadzimy usługi księgowe i kadrowe dla pomiotów zatrudniających cudzoziemców, jednocześnie udzielając porad prawnych. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie zyskujesz pewność, że wszelkie usługi są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób najkorzystniejszy zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy. Już dziś sprawdź naszą ofertę!