Jak zweryfikować cudzoziemca przed zatrudnieniem?

rynek pracy

Rynek pracy ulega dynamicznym zmianom. Jednym z głównych trendów, który możemy obserwować już od kilku lat, jest wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych na terenie naszego kraju. Kompetencje i umiejętności praktyczne, którymi wyróżniają się m.in. nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, sprawiają, że polskie firmy mogą się rozwijać i realizować nowe zlecenia. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z wymogami formalnymi. Okazuje się, że pracodawca nie tylko powinien, ale wręcz musi zweryfikować osobę, którą chce zatrudnić. Na czym polega proces wspomnianej weryfikacji? Dlaczego jest on tak ważny? I jakie sankcje przewidziane są za niedopełnienie tej kwestii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.  

Przed podpisaniem umowy

Zweryfikowanie cudzoziemca obejmuje przede wszystkim sprawdzenie, czy dana osoba posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, a także czy wydane zezwolenie umożliwia jej podejmowanie pracy zarobkowej. Pracodawca może żądać od przyszłego pracownika pokazania stosownych dokumentów. Powinien także stworzyć ich kopię i przechowywać ją w aktach. Okres przechowywania dokumentacji zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy, jednak w większości przypadków chodzi o czas wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Istotne dokumenty

Warto wyjaśnić, jakie dokumenty uprawniają osobę zza granicy do pracy w naszym kraju. Przede wszystkim jest to Karta Polaka, czyli dokument potwierdzający związki z polskością wynikające z posiadania w Polsce rodziny lub działania w organizacjach krzewiących polską kulturę i kultywujących język. Dzięki posiadaniu takiego dokumentu możliwe jest podejmowanie pracy bez konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń. 

Duże możliwości daje też posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce. Jest to dokument wydawany przez Wojewodę na wniosek pracodawcy na okres maksymalnie trzech lat. Należy podkreślić, że osoba, która otrzyma wspomniane zezwolenie, może podjąć pracę na terenie naszego kraju, jednak aby uzyskać podstawę pobytu, musi uzyskać wizę w konsulacie w swoim kraju. 

Kolejnym rozwiązaniem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które nazywane jest potocznie kartą pobytu. Dokument ten także jest wydawany przez Wojewodę, a jego posiadanie nie wymaga dodatkowych formalności związanych z otrzymaniem wizy w kraju ojczystym.  

Cudzoziemiec może także podjąć pracę na mocy zezwolenia na pobyt stały, które wydawane jest bezterminowo. W niektórych sytuacjach przydatne może być także zezwolenie na pracę sezonową, które uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez okres dziewięciu miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Czym grożą zaniedbania?

Zweryfikowanie cudzoziemca jest bardzo ważne, ponieważ wszelkie niedopatrzenia mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Nad kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia czuwa m.in. Straż Graniczna i Policja, a także urzędnicy celno-skarbowi. Jeśli podczas przeprowadzonej przez wspomniane podmioty kontroli okaże się, że obcokrajowiec zatrudniony w naszej firmie przebywa na terenie Polski nielegalnie, skutki ponosi nie tylko konkretna osoba fizyczna, ale także cała firma. O jakie konsekwencje chodzi?

Powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych. Jeśli takie zachowane jest uporczywe, a powierzona praca nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą grzywną może wynosić dziesięć tysięcy złotych. 

Dodatkowe sankcje, które mogą być nałożone na firmę to m.in.:

  • zakaz dostępu do środków publicznych, pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz środków na realizację wspólnej polityki rolnej – na okres od roku do pięciu lat, 
  • konieczność wypłacenie kwoty stanowiącej równowartość powyższych środków otrzymanych w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających wydanie wyroku skazującego.

Nasza pomoc

Zatrudnienie osoby, która nie pochodzi z Polski, jest więc zadaniem, które wymaga przygotowania. Oczywiście pamiętanie o wszystkich formalnościach i niezbędnych dokumentach może być uciążliwe – zwłaszcza jeśli kierujemy dużą firmą, która zatrudnia wielu pracowników. Jako specjaliści z zakresu zatrudniania jesteśmy świadomi tej sytuacji. Właśnie dlatego wychodzimy z pomocą dla przedsiębiorców i oferujemy wsparcie w ramach agencji pośrednictwa pracy. 

Oferujemy kompleksową pomoc, która jest niezbędna na wszystkich etapach działania. Pomagamy w pozyskaniu zezwoleń, prowadzimy usługi księgowe i kadrowe, udzielamy porad prawnych, a nawet pomagamy odwoływać się od decyzji urzędów i służb. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie możesz mieć pewność, że usługi są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób najkorzystniejszy dla Ciebie.

Dzięki naszej pomocy nie musisz skupiać się na kompletowaniu dokumentów i uzyskiwaniu pozwoleń. Wszelkimi kwestiami urzędowymi zajmuje się nasze biuro. Pośrednictwo pracy umożliwia kontakt między przedsiębiorcą i kandydatem oraz przyspiesza proces rekrutacji na wybrane stanowisko. Już dziś sprawdź naszą ofertę!