Jak zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce?

kobiety podpisujące umowę

Rozwój polskiego rynku pracy sprawia, że coraz bardziej popularne staje się angażowanie do pracy cudzoziemców. Proces legalizacji ich zatrudnienia jest mniej lub bardziej zawiły. Czynnikiem decydującym jest przede wszystkim to, z jakiego kraju pochodzi przyszły pracownik oraz na jak długi okres czasu zawarta jest umowa. Okazuje się, że zatrudnienie osoby z krajów UE lub EFTA nie wymaga dodatkowych formalności, jednak poza tym obszarem cały proces staje się bardziej skomplikowany. 

Jakie więc wymagania formalne muszą być spełnione? Jak wygląda cały proces legalizacji zatrudnienia obcokrajowca? I jakie obowiązki ciążą zarówno na pracowniku jak i na pracodawcy? Nasz artykuł przybliży temat zezwoleń na pracę w oparciu o najnowsze wytyczne polskiego prawa.

Pracownicy z obszaru UE/EFTA

Jak powszechnie wiadomo, Unia Europejska gwarantuje swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału. Dlatego też, obywatele krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii mogą bez żadnych ograniczeń przemieszczać się i pracować w Polsce. W ich wypadku nie ma konieczności starania się o zezwolenie na pracę. Jedynym wymaganiem jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. Dodatkowo, jeśli taka osoba przebywa w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące, musi zarejestrować swój pobyt. Natomiast członkowie ich rodziny powinni poczynić starania o uzyskanie tzw. karty pobytu członka rodziny obywatela UE. 

Pracownicy z krajów spoza UE

Osoba, pochodząca z kraju nienależącego do Unii Europejskiej zobowiązana jest do posiadania zezwolenia na pracę w Polsce lub zezwolenia na pobyt i pracę. O zezwolenie na pobyt i pracę ubiega się cudzoziemiec, składając wniosek w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim. Czas oczekiwania jest indywidualny dla każdego przypadku z osobna. 

Natomiast o zezwolenie na pracę ubiega się pracodawca, który wyraża chęć zatrudnienia obcokrajowca. Wniosek powinien zostać złożony we właściwym Urzędzie Wojewódzkim wraz z kompletem odpowiednich dokumentów na trzydzieści dni przed planowanym rozpoczęciem współpracy. Decyzja w sprawie złożonego wniosku wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca (na sprawy bardziej skomplikowane przewiduje się okres dwóch miesięcy). Zezwolenie wydawane jest na konkretny czas, który nie może być dłuższy niż trzy lata. Taki dokument dotyczy określonego pracodawcy, pracownika, wynagrodzenia, miejsca, stanowiska i okresu pracy, a po jego otrzymaniu konieczne jest zawarcie umowy o pracę. O czym jeszcze warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, że umowa musi zostać przetłumaczona na język, którym posługuje się pracownik. Do obowiązków pracodawcy należy także upewnienie się, że osoba zatrudniona posiada ważny dokument uprawniający do przebywania w Polsce – ważne jest także posiadanie jego kopii. Osoba zatrudniająca jest zobowiązana do zgłoszenia odpowiedniej informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także do tego, by obliczać, pobierać i wypłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Obywateli takich krajów jak Ukraina, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja oraz Białoruś dotyczą pewne ułatwienia w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy. Mogą oni pracować jedynie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Jednak ważny jest tu czas wykonywania obowiązków – może on wynosić maksymalnie sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Z odpowiednim wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy zwraca się pracodawca. Termin rozpatrzenia takiego wniosku wynosi siedem dni roboczych od dnia jego złożenia; trzydzieści dni w sprawach, w których potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; a także dwa miesiące w sprawach skomplikowanych. W sytuacji, gdy pracodawca przejawia chęć zatrudnienia pracownika na dłuższy okres, wymagane jest zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie związanym z posiadaniem wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zezwolenie na pracę sezonową

Pojęcie pracy sezonowej obejmuje pracę w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce przez okres czasu nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest przez starostę na wniosek pracodawcy. We wniosku konieczne jest zawarcie takich informacji jak: wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy i okres, przez który zezwolenie będzie ważne. Taki dokument wydawany jest dla konkretnej osoby.  

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Pracodawca zatrudniający obcokrajowców musi być przygotowany na kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), a także Straż Graniczną. Organy te monitorują, czy dna osoba przebywa w Polsce legalnie oraz, czy stosunek pracy został zawarty zgodnie z obowiązującym prawem. Kara dla cudzoziemca, który pracuje w Polsce nielegalnie, wynosi minimum 1000 zł. Wiążę się ona także z wydaniem decyzji o konieczności powrotu do kraju ojczystego. Z kolei pracodawca naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową, a nawet karną. Według oblizującego prawa, za zatrudnienie pracownika przebywającego w Polsce nielegalnie grozi kara grzywny nie niższa niż 3000 zł, a za przestępstwa z tym związane – kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Magellan Group – wsparcie prawne   

Widać więc wyraźnie, że pracodawca, którego celem jest legalne zatrudnienie obcokrajowców, powinien wykazać się dogłębną znajomością przepisów. Jednak nie jest to łatwe zadanie. Właśnie dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy udostępnianej przez agencje pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby załatwianie koniecznych formalności stało się łatwe i przebiegało bez zbędnych komplikacji. Odwiedź nasz stronę www i już dziś dowiedz się, z jakiej pomocy możesz skorzystać.